hướng dẫn làm dây chuyển tử đất sét nhật

hướng dẫn làm dây chuyển tử đất sét nhật

Nguyên liệu

• -Đất sét nhật

• -Dây xích ,khoen sắt

Các bước thực hiện

Bước 01

Bước 02

Bước 03

Bước 04

Bước 05

Bước 06

Bước 07

XEM THÊM TẠI TRANG
checkurl('http://www.handmade-9x.tk/','',50)

Bước 08

XEM THÊM TẠI TRANG
checkurl('http://www.handmade-9x.tk/','',50)