Khuyên tai từ hạt cườm

Khuyên tai từ hạt cườm

Nguyên liệu

• Móc khuyên tai

• dây cước( hoặc kẽm mỏng )

• hạt cườm loại vừa