các lợi thế của nam châm SmCo

các lợi thế của nam châm SmCo

Lợi thế của nam châm Smco có được là giá rẻ hiệu quả trong sản xuất làm việc, với những ư điểm như thế thì sao có thể mà bỏ qua được loại nam cham dat hiem tuyệt vời như thế này 

 

checkimg('http://namcham.com/wp-content/themes/BLANK-Theme/timthumb.php?src=http://namcham.com/wp-content/uploads/2013/06/1357201149r39_copy_png_600x600_83.png.jpg&w=&h=285&q=100')

Thiêu kết NdFeB nam châm được sử dụng để là rộng nhất áp dụng vật chất do để tính cao và giá rẻ giá chứ không phải là nam châm SmCo. Tuy nhiên, trong năm 2011 tình hình thay đổi rất nhiều. AIC kỹ thuật chuyên nghiệp tư vấn SmCo như là một thay thế của NdFeB trong ứng dụng đặc biệt.

Chúng tôi tư vấn cho SmCo để thay thế vật liệu thiêu kết NdFeB, chẳng hạn như N30H, N33H, N35H, N30SH, N33SH, N35SH, N30UH, N33UH, N35UH, N28EH, N30EH, N33EH, N35EH, N28AH, N30AH.

Chuyên nghiệp phân tích cho thấy lợi thế của SmCo như dưới đây:
1. SmCo trở thành rẻ hơn so với đặc biệt thiêu kết NdFeB
Từ các biểu đồ, bạn có thể tìm thấy một xu hướng giá của thiêu kết NdFeB magnet và thợ khắc SmCo. Nd và Dy có sự gia tăng mạnh trong năm 2011 nhưng Sm2Co3 và hợp tác giữ ổn định. Từ tính toán và thống kê của chúng tôi, chúng tôi tìm thấy SmCo bây giờ là rẻ hơn nhiều so thiêu kết NdFeB với tài sản đặc biệt, và giá là nhiều ổn định hơn thiêu kết NdFeB trong các thông qua nhiều năm.

2. SmCo có hiệu suất tốt hơn ở nhiệt độ cao
SmCo có thể làm việc tại 300˚C tối đa với hệ số nhiệt độ  nam cham chat luong iso , vì vậy, ngay cả các nam châm làm việc ở nhiệt độ thấp, thiêu kết NdFeB nam châm đã không thể đảo ngược Br mất giữa nhưng SmCo ở tương đối ổn định.

3. SmCo YXG-28YXG-30 có tài sản từ tương tự và ổn định như SinteredNdFeB liệt kê ở trên.

4. SmCo có hoàn hảo chống ăn mòn tài sản mà không có lớp phủ
So sánh với thiêu kết NdFeB, nó có thể làm việc trong các môi trường đặc biệt mà không ăn mòn, và SmCo tới khoan dung chính xác hơn trong các kích thước mà không có lớp phủ.