Ông mặt trời Needle Felting ( len chọc )

Ông mặt trời Needle Felting ( len chọc )

Nguyên liệu

• Needle Felting ( len chọc : checkurl('http://www.facebook.com/uniqueshophandma de','',50) )

• Kim chọc len

Các bước thực hiện

Bước 01

Bước 02

Bước 03

Bước 04

Bước 05

Bước 06

Bước 07

Bước 08