Hướng dẫn chọc len - Unique shop

Hướng dẫn chọc len - Unique shop

Nguyên liệu

• Needle Felt ( Len chọc ) bán tại : checkurl('https://www.facebook.com/uniqueshophandm ade','',50)

• Kim chọc len ( Cây lớn dùng chọc thô, cây nhỏ dùng chọc khi gần hoàn thành sp )

• Gòn ( độn bên trong nếu muốn tiết kiệm len )

Các bước thực hiện

Bước 01

Bước 02

Bước 03

Bước 04

Bước 05