7 Ý tưởng handmade vẽ đá

7 Ý tưởng handmade vẽ đá
Bạn đang có một viên đá xinh xắn trước mặt nhưng chưa biết vẽ gì? Tham khảo ý tưởng vẽ đá cùng Lola nha!

Bạn đang có một viên đá xinh xắn trước mặt nhưng chưa biết vẽ gì? Tham khảo ý tưởng vẽ đá cùng Lola nha! 

Có 6 phong cách để bạn lựa chọn nè

 • Đơn giản dễ thương
 • Đen trắng cá tính
 • Đa sắc sinh động
 • Thông điệp yêu thương
 • Chấm bi phá cách
 • Tranh vẽ độc đáo
 • Trổ tài với tranh mini 
 • Bạn sẽ chọn phong cách nào cho mình? 

  1. Đơn giản dễ thương

  checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Don gian 1 (1)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Don gian 1 (4)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Don gian 1 (5)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Don gian 1 0(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/il_570xN_461453020_rjs6(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Don gian Ngo nghinh (1)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Don gian Ngo nghinh (2)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Don gian 01(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Don gian Ngo nghinh (3)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Don gian Ngo nghinh (5)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Don gian 0(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Don gian Ngo nghinh (7)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Don gian Ngo nghinh (8)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Don gian Ngo nghinh (9)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Don gian Ngo nghinh (11)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/il_570xN_381591247_8n56.jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Don gian Ngo nghinh (12)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Don gian Ngo nghinh (15)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Don gian Ngo nghinh (17)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Don gian Ngo nghinh (18)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Don gian Ngo nghinh (19).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Don gian Ngo nghinh (21)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Don gian Ngo nghinh (22)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Don gian Ngo nghinh (25)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Don gian Ngo nghinh (26)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Don gian Ngo nghinh (27)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Don gian Ngo nghinh (28)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Don gian Ngo nghinh (13)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Don gina(1).jpg')

  2. Đen trắng cá tính

  checkimg('http://www.lola.vn/data/images/dentrang127934.jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Don gian Ngo nghinh (20)(2).jpg')

  checkimg('http://www.lola.vn/data/images/dentrang217695.jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/dentrang317699.jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/dentrang417907.jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/dentrang517615.jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/dentrang1114653.jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/dentrang1214789.jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Den Trang (13)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Den Trang (14)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Don gian 1 (3)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Don gian 1 (6)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Den Trang (15)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Den Trang (16)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Den Trang (17)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Den Trang (18)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Den Trang (19)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Den trang 103(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Den trang(1).jpg')

  3. Đa sắc sinh động

  checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Da sac (1)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Da sac (2)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Da sac (3)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Da sac (4)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Da sac (5)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Da sac (6)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Da sac (7)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Da sac (8)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Da sac (9)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Da sac (10)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Don gian Ngo nghinh (6)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Don gian Ngo nghinh (16)(1).jpg')

  4. Thông điệp yêu thương

  checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Thong diep (1)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Thong diep (2)(1).JPG')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Thong diep (3)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Thong diep (4)(2).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Thong diep (5)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Thong diep (6)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Thong diep (7)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Thong diep (12)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Thong diep (10)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Thong diep (11).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Thong diep (13)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Thong diep (16)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Thong diep (17)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Thong diep (21).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Thong diep (19)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Thong diep (38)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Thong diep (18)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Thong diep (22)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Thong diep (23)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Thong diep (24)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Thong diep (25)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Thong diep 1 (1)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Thong diep 1(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Thong diep (35)(1).jpg')

  5. Chấm bi phá cách

  checkimg('http://www.lola.vn/data/images/il_570xN_480711616_cg00(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/il_570xN_454233321_4knz(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Cham bi (3)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Cham bi (1)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Cham bi (2)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Cham bi (4)(2).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Cham bi (6)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Cham bi (8)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Cham bi (9)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Cham bi (10)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Cham bi 0 (1).jpg')

  6. Tranh vẽ độc đáo

  checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Buc tranh (2)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Buc tranh (1)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Don gian Ngo nghinh (23)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/il_570xN_436085454_lpfr.jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/il_570xN_452549578_h85o.jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/il_570xN_452563071_st20(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/il_570xN_454181463_k255(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Tranh ve (2)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Tranh ve (3)(1).jpg')

  checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Tranh ve (12)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Tranh ve (4)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Tranh ve (5)(1).JPG')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Tranh ve (6)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Tranh ve (8)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Tranh ve (9)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Tranh ve (10)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Tranh ve (15)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Tranh ve (26)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Tranh ve (17).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Tranh ve (18)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Tranh ve (20)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Tranh ve (21)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Tranh ve (23)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Tranh ve (24)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Tranh ve (25)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Tranh ve (27)(1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Tranh ve (28).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Tranh ve a(1).jpg')

   

  7. Trổ tài với tranh mini 

  checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Tranh ve 1.jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Ve da mini (1).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Ve da mini (3).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Ve da mini (4).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Ve da mini (5).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Ve da mini (6).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Ve da mini (7).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Ve da mini (9).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Ve da mini (10).jpg')checkimg('http://www.lola.vn/data/images/Ve da mini (11).jpg')

  Nguồn: Sưu tầm